หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-21 13:51:23

ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (คลิกแบนเนอร์เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

คู่มือแนะนำระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>>ดาวน์โหลด

คู่มือการสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>>ดาวน์โหลด

International 


International General Education Course

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


GEN0101

ชาววังสวนสุนันทา

GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต

GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEN0107

ความเป็นพลเมืองดี

GEN0113

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต

GEN0107

ความเป็นพลเมืองดี 
(ภาคพิเศษ)

กลุ่มวิชาภาษา


GEN0201

การใช้ภาษาไทย

GEN0207

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0205

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

GEN0217

ภาษาเกาหลี

GEL0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

GEN0309

ชีวิตดิจิทัล

GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

GEN0306

การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่

GEN0313

การเต้น

GEN0320

รวยด้วยดิจิทัล

GEN0309

ชีวิตดิจิทัล (ภาคพิเศษ)