หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วรรณกรรม”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วรรณกรรม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
13 กันยายน 2565 18:42:19

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วรรณกรรม”

       วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนกา รสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และอาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมาย เรื่องราวต่าง ๆ ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาพูด โดยการใช้เสียง, ภาษาเขียน โดยการใช้ตัวอักษร, ตัวเลข สัญลักษณ์ภาพ และภาษาท่าทาง โดยการใช้กิริยาท่าทาง หรือประกอบวัสดุอย่างอื่น วรรณกรรม วรรณคดีหรือศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียงนำมาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยวิธีต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว จะแบ่งวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือวรรณกรรมลายลักษณ์คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือและวรรณกรรมมุขปาฐะอันได้แก่ วรรณกรรมที่เล่าด้วยปากไม่ได้จดบันทึกด้วยเหตุนี้วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว้างถึงประวัตินิทาน ตำนาน เรื่องเล่า ขำขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คำคม เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302