หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การสร้างแรงบันดาลใจ”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การสร้างแรงบันดาลใจ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-13 18:36:13

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การสร้างแรงบันดาลใจ”

        วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง แรงบันดาลใจ เป็นกุญแจที่สำคัญที่จะนำให้บุคคลไปสู่ความสำเร็จในหลายๆ ด้านของชีวิต โดยต้องผ่าน 1) กระบวนการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ซึ่งมี 4 กลุ่มทฤษฎีที่อธิบายถึงความเป็นมาของกระบวนการ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสังคม ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎีมนุษย์นิยม รวมทั้งเรียนรู้รูปแบบของแรงบันดาลใจในลักษณะต่าง ๆ ก่อนจะสรุปกระบวนการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ 2) การมีบุคลิกภาพที่ดี ที่สร้างความเข้าใจเรื่องความหมายของคำว่าบุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และลักษณะบุคลิกภาพของแรงบันดาลใจ และ 3) การถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่มีประสิทธิผล ที่กล่าวถึงแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการ การสร้างแรงบันดาลใจ และการถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ซึ่งต้องอาศัยทั้ง 3 ปัจจัย เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่มีพลังผลักดันให้บุคคลผู้นั้นกระทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมุมานะ และพยายาม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302