หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-12 10:13:30

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ชูช่วย อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง วิทยาศาสตร์เป็นการค้นหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การหาความหมายเพื่อให้ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น ๆ แล้วจัดความรู้ให้เป็นระเบียบส่วนเทคโนโลยีเป็นความรู้ทางเทคนิคหรือกระบวนการผลิต การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือการทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาศัยความรู้ทางด้านพื้นฐานมาสร้างองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้น ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีด้านวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามมักทำให้เกิดผลกระทบควบคู่ไปด้วยเช่นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่มนุษย์ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไข


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302