หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 ตุลาคม 2565 18:24:28

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย”
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของบุคคล กลุ่มคนหรือชุมชนเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าตนมีความแตกต่างจากสัตว์ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองเห็น การแปลความหมายของสิ่งที่เรามองเห็นนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดปัจจัย 4 เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค วัฒนธรรม เป็นตัวกำหนดการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ และการควบคุมอารมณ์ เป็นตัวกำหนดการกระทำบางอย่างในชุมชนว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการกระทำบางอย่างในสังคมหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมแต่ไม่เป็นที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในความเป็นชาติ ชาติใดที่ไร้เสียซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้ว ชาตินั้นจะคงความเป็นชาติอยู่ไม่ได้ วัฒนธรรมประเพณีของชาติล้วนแสดงให้เห็นความคิดความเชื่อที่สะท้อนถึงวิธีการดำเนินชีวิต ความเป็นมา ความสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมไทยดังนั้น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจึงมีความสำคัญ เรื่อง ความเป็นสิริมงคล ความสามัคคี ความเสียสละการมีสัมมาคารวะ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีความรู้สึก


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302