หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์)
ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 พฤษภาคม 2566 11:25:01

นักศึกษาภาคปกติ


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต

GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEH0204

ความเป็นพลเมือง

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEL0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียน

GEN0304

รู้เท่าทันดิจิทัล

GES0101

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

GES0102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต

GEN0118

วัยใสใจสะอาด

นักศึกษาภาคพิเศษ


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต (ภาคพิเศษ)

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
(ภาคพิเศษ)