หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การอ่าน”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การอ่าน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-11 16:48:41

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การอ่าน”

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ได้นำเสนอถึง การอ่านเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในระดับอุดมศึกษาควรพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญ คือ ผู้อ่านสามารถระบุสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ การอ่านเชิงวิเคราะห์ สามารถตีความข้อความที่แฝงนัยของผู้เขียนได้ ประกอบกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถตัดสินใจและประเมินค่าสิ่งที่อ่านได้ เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านการพูด การฟัง และการเขียน ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีพื้นฐานการอ่านที่ดี เกิดความชำนาญ มีความรู้กว้างขวาง ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302