หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ (English through Social Media)”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ (English through Social Media)”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 ตุลาคม 2565 15:48:46

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ (English through Social Media)”
          วันที่ 8 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัวออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในบริบทการหางานจากการสำรวจตัวอย่าง นักศึกษาจะได้ทราบถึงโครงสร้างการเขียนประวัติส่วนตัวออนไลน์ ส่วนของหลักภาษาในบทนี้ศึกษาเกี่ยวกับสำวนภาษาที่บอกความชอบและความไม่ชอบ รวมไปถึง หลักการใช้ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม องค์ประกอบความรู้ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


Stay connected, please like and share.

Follow more information: www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter: https://twitter.com/ssru_ge

Instagram: https://www.instagram.com/ge_ssru/

Suan Sunandha Rajabhat University: www.ssru.ac.th

Tel 02-160-1265 ext. 201, 203, 204, 205

 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302