หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “บรรทัดฐานทางสังคม”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “บรรทัดฐานทางสังคม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 ตุลาคม 2565 14:58:39

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “บรรทัดฐานทางสังคม” 

          วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ปัจจัยของการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมในการเป็นระบบระเบียบในสังคมแจจละเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเกิดความชอบธรรมในสังคมจึงจำเป็นจะต้องกำหนดสถานภาพของสังคมให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงการประพฤติปฏิบัติที่จะต้องเกิดจากการขัดเกลาทางสังคมนำไปสู่การปฏิบัติตนตามวิถีที่เกิดขึ้นในบรรทัดฐานต่าง ๆ ที่สังคมกำหนดและจำเป็นการมีบทบาทหรือที่ถือเป็นกรอบในการดำรงชีวิตในสังคมซึ่งกำหนดให้อยู่ในบทบาทต่าง ๆ ทั้งด้านอาชีพและการดำรงชีวิตบรรทัดฐานทางสังคมคือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สังคมนั้น ๆ ต้องการให้ประชากรในสังคมเป็น ในหลาย ๆ ครั้งเราจึงมีโอกาสได้เห็นบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบรรทัดฐานทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้น ๆ โดยปกติแล้วสังคมไทยมักจะมีบรรทัดฐานทางสังคมในการที่จะให้ประชาชนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302