หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ไทยในระเบียบโลกใหม่ : ผลประโยชน์และผลกระทบ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ไทยในระเบียบโลกใหม่ : ผลประโยชน์และผลกระทบ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 กรกฏาคม 2565 13:16:45

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ไทยในระเบียบโลกใหม่ : ผลประโยชน์และผลกระทบ”

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ได้นำเสนอถึง การวิเคราะห์ว่าผลกระทบใดเป็นเรื่องที่ดีเป็นผลด้านบวก และผลกระทบใดเป็นเรื่องที่เสียหายได้นั้นผู้วิเคราะห์แต่ละคนอาจมีหลักการในการพิจารณาต่างกันได้ หากผู้วิเคราะห์มีความความคิดในทางลัทธิชาตินิยม ก็อาจวิเคราะห์ว่าเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนตามกฎเกณฑ์ในด้านมาตรฐาน สินค้าตามมาตรฐานที่ประเทศอื่นกำหนดขึ้น เพื่อให้สามารถส่งสินค้าออกไปยังตลาดประเทศเหล่านั้นนอกจากนั้น การวิเคราะห์ถึง “ผลประโยชน์” และ “ผลกระทบ” ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมโลกนั้น ยังต้องคำนึงถึงทั้ง “ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใน” อาทิ ความพร้อมในการปรับตัว การแข่งขัน การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  “ผลประโยชน์” และ “ผลกระทบ” จะมีมากน้อยอย่างไรต่อสังคมไทยมิได้ขึ้นอยู่กับ “ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายนอก” อันเกิดจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม หรือ การจัดระเบียบโลกใหม่แต่อย่างเดียว ผลประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยที่สำคัญคือ การให้คุณค่าต่ออุดมการณ์และผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคสินค้าและบริการที่เหมือน ๆ กัน ซึ่งย่อมส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจทุนนิยมมีกระจายไปทุกหนแห่งในทิศทางเดียวกัน ประเทศมหาอำนาจตะวันตกจึงมีอิทธิพลต่อการชี้นำให้สังคมไทยยึดเป็นแบบแผนในการพัฒนาทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจนกลายเป็นกระแสหลักอยู่ในปัจจุบันนี้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302