หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Private and Public Interest”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Private and Public Interest”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-10 21:36:09

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Private and Public Interest”


        วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0118 วัยใสใจสะอาด ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ พร้อมด้วยท่านวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. คุณพัณณิตา บุญพงษา ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรสวงศ์ และอาจารย์ภูมิภากร ภูมิวัฒน์ มานำเสนอถึง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เราเรียกกัน ว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดย ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงเกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205