หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดหลักสูตร GE ที่คุณควรรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
เปิดหลักสูตร GE ที่คุณควรรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 มีนาคม 2566 18:07:53

เปิดหลักสูตร GE ที่คุณควรรู้  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  **สำหรับนักศึกษา “รหัส 66“**

หัวใจของการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรใหม่

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

รวบรวมรายวิชา GE ที่หลายคนยังรู้ไม่หมดว่าวิชา GE มีกี่วิชา 

แล้วมีวิชาอะไรบ้าง โพสต์นี้มีคำตอบให้คุณแล้ว


 กลุ่มวิชาภาษา มีทั้งหมด 10 วิชา

กลุ่มวิชาภาษา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และ 

ภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในสังคมไทยและนานาชาติ  

GEZ0201 การใช้ภาษาไทย 

GEZ0202 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 

GEZ0203 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 

GEZ0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 

GEZ0205 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ 

GEZ0206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 

GEZ0207 ภาษาจีน 

GEZ0208 ภาษาเกาหลี 

GEZ0209 ภาษาญี่ปุ่น 

GEZ02010 ภาษาสเปน 


 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งหมด 16 วิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้าน 

กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเอง 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

GEZ0101 ชาววังสวนสุนันทา 

GEZ0102  สุนทรียภาพของชีวิต

GEZ0103 วิถีไทยวิถีโลก 

GEZ0104 ความเป็นพลเมืองดี 

GEZ0105 ศาสตร์พระราชา 

GEZ0106 ผู้นำรุ่นใหม่ 

GEZ0107 ชีวิตคิดบวก 

GEZ0108 ภาพยนตร์วิจักษ์ 

GEZ0109 อยู่เป็นวิทยา 

GEZ0110 ต้านทุจริตศึกษา 

GEZ0111 วิศวกรสังคม 

GEZ0112 กฎหมายในชีวิตประจำวัน

GEZ0113 ปลายทางของชีวิต 

GEZ0114 เสน่ห์กาแฟ 

GEZ0115 สมาธิเพื่อชีวิต 

GEZ0116  ศาสตร์แห่งความสุข


 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 17 วิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้าน 

กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อชีวิต รวมทั้งมีมุมมองโลกทัศน์กว้างไกล 

GEZ0301 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

GEZ0302 รู้เท่าทันดิจิทัล 

GEZ0303 อินโฟกราฟิก 

GEZ0304 รู้เท่าทันการเงิน 

GEZ0305 การเต้น 

GEZ0306 โยคะ 

GEZ0307 ชีวิตเลิกอ้วน 

GEZ0308 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

GEZ0309 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง 

GEZ0310 รักปลอดภัย 

GEZ0311 รวยด้วยดิจิทัล 

GEZ0312 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

GEZ0313 ชีวิตกับฮวงจุ้ย

GEZ0314 การคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์

GEZ0315 การคิดอย่างผู้ประกอบการ 

GEZ0316 การตลาดในโลกดิจิทัล

GEZ0317 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยากทำให้นักศึกษามีความรู้และมีความสามารถ

มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาเองได้

และเลือกลงเรียนได้ตามความชอบและความถนัด


ติดต่อสอบถาม

page: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : 02-160-1265

โทรศัพท์มือถือ : 065-959-5313 

                          : 062-593-3664