หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “พลังงานกับการดำรงชีวิต”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “พลังงานกับการดำรงชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-06 18:23:11

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “พลังงานกับการดำรงชีวิต”

         วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล       ชูช่วย  ได้นำเสนอถึง พลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นทุกประเทศจึงได้มีการพัฒนาพลังงานขึ้นมาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อนำมาทดแทนพลังงานจากน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ โดยพลังงานทดแทนในประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานชีวมวลและแก๊ส ชีวภาพ พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ พลังงานจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พลังงานน้ำมันไบโอดีเซล และใน ฯลฯ เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เหมาะสมทั้งทางเทคนิค สภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ เราต้องมีการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว