หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “เอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่งสวนสุนันทา”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “เอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่งสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
03 ตุลาคม 2565 16:25:54

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “เอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่งสวนสุนันทา”

        วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง เอกลักษณ์ของสวนสุนันทาจากความเป็นวัง แปรสภาพมาสู่ความเป็นสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ผ่านวันเวลาอันยาวนาน สิ่งสั่งสมมาจากอดีตสู่ปัจจุบันถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตชาววัง อาหารการกิน งานประดิษฐ์งานศิลปะทั้งหลาย เหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่ควรภาคภูมิใจและส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันรักษา สืบสาน และต่อยอดไว้ตลอดไป เพราะสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนสภาพที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเก่าแก่และเกียรติภูมิของชาววังสวนสุนันทาอย่างแท้จริง ถึงแม้เวลาอาจจะเปลี่ยนแปรไป แต่เอกลักษณ์จะต้องคงอยู่และถูกส่งต่อถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงตัวตนของบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรอัตลักษณ์ของสถาบันการศึกษาจะทำให้สถาบันนั้นโดดเด่น เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ“เป็นนักปฏิบัติถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ”อัตลักษณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแสดงถึงความก้าวทันบริบทของโลกและประเทศของมหาวิทยาลัย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302