หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บริบทโลกในมิติสังคมและวัฒนธรรม
บริบทโลกในมิติสังคมและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 พฤษภาคม 2566 15:49:41

บริบทโลกในมิติสังคมและวัฒนธรรม

       วันที่ 2 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.00-16.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง สังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสัมพันธ์กับสังคมโลกตามลำดับบริบทเวลาต่าง ๆ กัน เริ่มจากบริบทความสัมพันธ์การค้าและศาสนา บริบทการล่าอาณานิคมในยุคลัทธิจักรวรรดินิยมของประเทศตะวันตก การปรับตัวโดยการเปิดประตูสู่สังคมตะวันตก การสร้างความทันสมัยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การจัดระเบียบโลกใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กระแสโลกาภิวัตน์และสังคมดิจิทัล สภาพการณ์ปรับเปลี่ยนของสังคมและวัฒนธรรมไทยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ สังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณ ซึ่งได้รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมมาจากอินเดีย จีน และชนชาติตะวันตกอย่างชัดเจน จนถึงช่วงปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัย เพื่อให้รอดพ้นจากลัทธิจักรวรรดินิยม ในยุคปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เผชิญกับลัทธิบริโภคนิยมและการครอบงำทางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการเปิดการค้าเสรีกับสังคมโลก และผลของเศรษฐกิจไทยไร้พรมแดน นอกจากนั้น สังคมไทยยังอยู่ในท่ามกลางกระแสของ“วัฒนธรรมโลก” ที่ส่งผลกระทบทั้งผลด้านบวกและผลด้านลบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และรุนแรงอย่างยิ่ง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302