Home > News > News > Gen-Ed joins PDPA training at Suan Sunandha Rajabhat University. Towards a digital university
Gen-Ed joins PDPA training at Suan Sunandha Rajabhat University. Towards a digital university

ผู้ดูแลเว็บ GE
23 April 2024 15:57:54

Gen-Ed ร่วมอบรม PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

         วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรม และกล่าวต้อนรับวิทยากร ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคุณกิตตินันท์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษตามกฎหมาย PDPA แก่บุคลากรได้นำไปพัฒนากระบวนการทำงานให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ