หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > เรียนรู้โลกรอบด้านด้วยหลักสูตรวิชา GE
เรียนรู้โลกรอบด้านด้วยหลักสูตรวิชา GE

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 มีนาคม 2566 15:37:25

 เรียนรู้โลกรอบด้านด้วยหลักสูตรวิชา GE

วิชา GE เราสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่ออยากให้นักศึกษามีความรู้ครอบคลุมทุกด้าน 

ทั้งในเรื่องการเรียน และเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้เท่าทันโลกให้มากขึ้น

พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคต ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย 

 วิชา GE จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางความคิด ความรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา 

และสร้างทัศนคติที่ดี สร้างวิสัยทัศนให้ก้าวไกลให้แก่นักศึกษาทุกคน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงอยากให้นักศึกษาทุกคนได้เปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ

ที่มากกว่าการเรียนภายในห้องเรียน


ติดต่อสอบถาม

page : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : 02-160-1265

โทรศัพท์มือถือ : 065-959-5313 

                          : 062-593-3664

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270

#GE #Softskill #SSRU #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏ