หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-10-12 16:57:58


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน”

        วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN010 สังคมไทยในบริบทโลก ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ      อาจารย์ผู้สอนนำเสนอให้นักศึกษาตระหนักถึง บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันกับความสัมพันธ์กับสังคมโลกในด้านต่าง ๆ จากในอดีตจนถึงปัจจุบันในยุคหลังโลกาภิวัตน์ที่เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่บนโลกแห่งข้อมูลข่าวสารในยุคเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่มีการหลอมรวมกัน ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันในมิติต่างๆ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทยในด้านต่างๆ ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสให้สังคมไทยอย่างเท่าเทียมกัน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205