หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-11 16:50:40

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม”

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง ทัศนคติเป็นพฤติกรรมภายในของบุคคลที่บุคคลไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการทัศนคติของบุคคลนั้น จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นทัศนคติได้หลากหลายอย่างที่จะสื่อสารให้บุคคลอื่นรู้ในทัศนคติของตนเองและทัศนคตินั้นเองที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมที่มีต่อชาติบ้านเมืองพระมหากษัตริย์ ระบอบการปกครอง การเมือง หรือสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดของทัศนคติที่ดีควรปลูกฝั่งในวัยเยาว์ถึงจะเติบโตมาเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทัศนคติที่ดีในทุก ๆ ด้านของชีวิตส่วนค่านิยม เป็นการแสดงถึงระดับความสำคัญของบางสิ่งหรือการกระทำบางอย่าง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินว่าการกระทำใดดีที่สุด หรือการใช้ชีวิตอย่างใดดีที่สุด หรืออธิบายความสำคัญของการกระทำที่แตกต่างกัน ระบบค่านิยมเป็นความเชื่อที่เป็นข้อห้าม และในทางที่ควรเป็น มีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของบุคคล หรือเป็นพื้นฐานของกิจกรรมโดยเจตนาของบุคคล


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302