หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-07 18:40:15

ตรวจสอบรายชื่อคลิกตามเวลาที่ลงทะเบียน

>>>รอบสอบเวลา 9.00 - 10.30 น.

>>>รอบสอบเวลา 10.45 - 12.15 น.

>>>รอบสอบเวลา 13.00-14.30 น.


กำหนดการชำระเงิน

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565  (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม รายวิชาละ 500 บาท (เงินสดเท่านั้น)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th


กำหนดการสอบ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ โดยให้เวลาในการสอบ 90 นาที


คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียน

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

2.นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา

3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด

4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน


การประเมินผลและการดำเนินการ

1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนสอบครั้งที่มากที่สุด

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการมาสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อม และขอสงวนสิทธิ์ในการขอสอบซ่อมในครั้งถัดไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น