เว็บไซต์รายวิชา


รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 


ชาววังสวนสุนันทา

คำอธิบายรายวิชา :ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา                                                                                                                                                                                           

เข้าสู่เว็บไซต์...

สุนทรียภาพของชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของศิลปะ การสร้างประสบการณ์รับรู้และเข้าใจคุณค่าความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และวรรณกรรม เน้นความเข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ                                                                                                                                                                                                   

                               เข้าสู่เว็บไซต์...

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :ความสำคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต


                                 

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาพยนตร์วิจักษ์

คำอธิบายรายวิชา :ความรู้ รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร์ในโลกตะวันออก ตะวันตก และประเทศไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ทั้งในด้านโครงสร้าง  ความเป็นมา  ประเภท และรูปแบบการนำเสนอ  เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชมและการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์

            

เข้าสู่เว็บไซต์...

การใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา :ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลักไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคม                                                                                                          

                                             

เข้าสู่เว็บไซต์...


ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

คำอธิบายรายวิชา : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                        

                                                 

เข้าสู่เว็บไซต์...


ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา :ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะนำตนเอง และการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่                                                                                                                 


เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาจีน

คำอธิบายรายวิชา :แนวความคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคมโลกเข้าสู่เว็บไซต์...

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา :หลักการ ความสำคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลเข้าสู่เว็บไซต์...

รู้เท่าทันดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา :การพัฒนาทักษะในความเข้าใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัล สภาพแวดล้อมดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                                                                                                                          เข้าสู่เว็บไซต์...

สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่

คำอธิบายรายวิชา :การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู  ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจำวันได้
เข้าสู่เว็บไซต์...

ชีวิตเลิกอ้วน

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์


เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา :ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการทำงาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม การแนะนำตนเอง และการใช้ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่


เข้าสู่เว็บไซต์...


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์                                                                                                                                                                                           

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คำอธิบายรายวิชา :การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับการสื่อสารและทำความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา)                                                                                                                                                                                                   

                               เข้าสู่เว็บไซต์...

สังคมไทยในบริบทโลก

คำอธิบายรายวิชา :ความสำคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต


                                 

เข้าสู่เว็บไซต์...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต

                                                                                                                                           

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาไทยเชิงวิชาการ

คำอธิบายรายวิชา :ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพื่อนำเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ                                                                                                                                                                                                                           

                               เข้าสู่เว็บไซต์...

การพัฒนาตน

คำอธิบายรายวิชา :หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข                                 

เข้าสู่เว็บไซต์...