Home > News > News > Announcement of the list of eligible candidates for the online final semester exam, semester 2
Announcement of the list of eligible candidates for the online final semester exam, semester 2

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-03-14 12:15:24

คลิกรูปรายวิชาเพื่อตรวจสอบรายชื่อ 

ดาวน์โหลดคู่มือคลิก >>> คู่มือการใช้ระบบสอบ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต

GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEN0118

วัยใสใจสะอาด

GEH0204

ความเป็นพลเมือง

กลุ่มวิชาภาษา


GEN0201

การใช้ภาษาไทย


GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น


GEN0211

ภาษาจีน


GEL0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

GEL0203

ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

GEN0304

รู้เท่าทันดิจิทัล


GEN0315

ชีวิตเลิกอ้วน