Home > News > News > Gen-Ed Educational Services Meeting No. 4/2024
Gen-Ed Educational Services Meeting No. 4/2024

ผู้ดูแลเว็บ GE
19 April 2024 14:57:10

Gen-Ed ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2567

             วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 3422 อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน 
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย