Home > News > News > GE organizes a program for training on criteria and assessment of the position and academic standing of teachers and educational personnel (วPA).
GE organizes a program for training on criteria and assessment of the position and academic standing of teachers and educational personnel (วPA).

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-10-12 16:54:53


GE จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)

        วันที่ 7,9 และ 11 กันยายน 2564 เวลา 8.30- 16.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์                                                จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับบุคลากรโรงเรียนวัดมะเกลือ                            (กาญจนลักษณ์วิทยา) โดยมีอาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์                        เป็นประธานกล่าวรายงานเปิดพิธีและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากร                  บรรยายเรื่อง คุณภาพของครูกับระบบประเมินวิทยฐานะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล  ชูช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                 คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              ตามเกณฑ์ ว9 และ วPA ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205