Home > News > News > Gen-Ed attended the Suan Sunandha Rajabhat University Executive Committee meeting No. 4/2024.
Gen-Ed attended the Suan Sunandha Rajabhat University Executive Committee meeting No. 4/2024.

ผู้ดูแลเว็บ GE
05 April 2024 11:23:36

Gen-Ed เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 4/2567

       วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารจากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และนางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญรวมถึงการรายงานความก้าวหน้าในตัวชี้วัดต่างๆ ในปีงบประมาณ 2567