นักศึกษา


นักศึกษา

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาคลิก


ปฏิทินวิชาการ 

- ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564


โครงสร้างหมวดวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน

- รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565แนะนำรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา (e-Learning)

-คู่มือการใช้งานเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป


การส่งโครงาน

โครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ลักษณะงาน Google Doc

โครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ลักษณะงาน Infographic

- โครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ลักษณะงาน คลิปวิดีโอ


การสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Exam)

-VDO แนะนำระบบสอบออนไลน์

-ช่องทางการติดต่อในระหว่างการจัดสอบเว็บไซต์ที่สำคัญ และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Lights
Lights
Lights
Lights