นักศึกษา


นักศึกษา

โครงสร้างหมวดวิชา และรายวิชาที่เปิดสอน

-รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

-รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564แนะนำรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา (e-Learning)

-วีดีโอแนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ  Link YouTube <<<คลิก


การสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Exam)

-VDO แนะนำระบบสอบออนไลน์

-ช่องทางการติดต่อในระหว่างการจัดสอบเว็บไซต์ที่สำคัญ และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Lights
Lights
Lights
Lights