เว็บไซต์รายวิชารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


การใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา :การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศและการนำเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย และการเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน                                

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คำอธิบายรายวิชา :การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับการสื่อสารและทำความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา)


เข้าสู่เว็บไซต์...

สุนทรียภาพกับชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านความงามและด้านอื่น ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการดำรงอยู่เพื่อการสร้างสรรค์

เข้าสู่เว็บไซต์...

สังคมไทยในบริบทโลก

คำอธิบายรายวิชา : แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองของไทยความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก


เข้าสู่เว็บไซต์...

การพัฒนาตน

คำอธิบายรายวิชา :หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข

เข้าสู่เว็บไซต์...

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา :หลักการ ความสำคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต


เข้าสู่เว็บไซต์...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต
เข้าสู่เว็บไซต์...

ความรู้เท่าทันสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา :ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจ เชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์...

ชาววังสวนสุนันทา

คำอธิบายรายวิชา : ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา
 ของประชาคมโลก  การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์...

ศาสตร์แห่งราชันย์

คำอธิบายรายวิชา : ปรัชญาและองค์ความรู้ของพระราชา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี และรักถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา : ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการทำงาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะนำตนเอง และการใช้ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่
เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์


เข้าสู่เว็บไซต์...

รู้เท่าทันดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา : การพัฒนาทักษะในความเข้าใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัล สภาพแวดล้อมดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เข้าสู่เว็บไซต์...

ชีวิตเลิกอ้วน

คำอธิบายรายวิชา :ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการควบคุมน้ำหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การกำหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหาร สำหรับการลดน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

เข้าสู่เว็บไซต์...