หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-20 10:02:42

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต

GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEN0107

ความเป็นพลเมืองดี

กลุ่มวิชาภาษา


GEN0201

การใช้ภาษาไทย

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0217

ภาษาเกาหลี


GEL0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

GEL0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

GEL0203

ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

GEN0306

สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่