หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-03-29 14:33:28


>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563-update.pdf

>>> ดาวน์โหลด การจัดสอบปลายภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.pdf

ตรวจสอบรายชื่อสอบ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบ
***ช่องทางการติดต่อ GE***
เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205
Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : gen-ed@ssru.ac.th


ตรวจสอบรายชื่อ

15 มี.ค. 64 (จันทร์)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
09.00 - 10.30 น.001GEN0315-001.pdf
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
09.00 - 10.30 น.
S01GEN0315-S01.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
11.00 - 12.30 น.
001GEN0102-001.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
11.00 - 12.30 น.
S01GEN0102-S01.pdf
GN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
14.00 - 15.30 น.
002GEN0315-002.pdf
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก
17.00 - 18.30 น.
001GEH0102-001.pdf
16 มี.ค. 64 (อังคาร)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0102-002.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
801
GEN0102-801.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
A40
GEN0102-A40.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
S02
GEN0102-S02.pdf
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
09.00 - 10.30 น.
A40
GEN0203-A40.pdf
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
11.00 - 12.30 น.
A40
GEL0201-A40.pdf
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
11.00 - 12.30 น.
001
GEN0301-001.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
14.00 - 15.30 น.
003
GEN0102-003.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
14.00 - 15.30 น.
A41
GEN0102-A41.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
14.00 - 15.30 น.
A40
GEN0102-A40(2).pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
14.00 - 15.30 น.
S03
GEN0102-S03.pdf
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
17.00 - 18.30 น.
001
GEL0102-001.pdf
17 มี.ค. 64 (พุธ)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0301-002.pdf
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
09.00 - 10.30 น.
A40
GEN0301-A40.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
A41
GEN0102-A41(2).pdf
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0201-002 (การค้า).pdf
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก
09.00 - 10.30 น.
A41
GEH0102-A41.pdf
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
11.00 - 12.30 น.
001
GEN0201-001.pdf
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
14.00 - 15.30 น.
003
GEN0301-003.pdf
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
14.00 - 15.30 น.
S03
GEN0301-S03.pdf
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
17.00 - 18.30 น.
001
GEL0203-001.pdf
18 มี.ค. 64 (พฤหัสบดี)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0201-002.pdf
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
09.00 - 10.30 น.
801
GEN0201-801.pdf
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
09.00 - 10.30 น.
S02
GEN0201-S02.pdf
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
11.00 - 12.30 น.
003
GEN0315-003-update.pdf
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
14.00 - 15.30 น.
003
GEN0201-003.pdf
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
14.00 - 15.30 น.
S03
GEN0201-S03.pdf
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
17.00 - 18.30 น.
001
GES0102-001-update.pdf
19 มี.ค. 64 (ศุกร์)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0207-002.pdf
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
09.00 - 10.30 น.
S02
GEN0207-S02.pdf
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0115-002.pdf
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
09.00 - 10.30 น.
A40
GEN0115-A40.pdf
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
09.00 - 10.30 น.
801
GEN0115-801.pdf
GEN0211 ภาษาจีน
11.00 - 12.30 น.
003
GEN0211-003.pdf
GEN0211 ภาษาจีน
11.00 - 12.30 น.
S03
GEN0211-S03.pdf
GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่
11.00 - 12.30 น.
002
GEN0306-002.pdf
GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่
11.00 - 12.30 น.
S02
GEN0306-S02.pdf
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
14.00 - 15.30 น.
003
GEN0207-003.pdf
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
14.00 - 15.30 น.
003
GEN0115-003.pdfคลิกไปหน้า 2