วารสารวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


วารสารวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561                   

ดาวน์โหลด .PDF      เอกสาร E-BOOK

วารสารวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด .PDF      เอกสาร E-BOOK