ตารางเรียนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565


นักศึกษาภาคพิเศษ


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต (ภาคพิเศษ)

GEN0201

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (ภาคพิเศษ) 

นักศึกษาภาคปกติ


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต

GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0304

รู้เท่าทันดิจิทัล

นักศึกษาภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)


GEH0204

ความเป็นพลเมือง

GES0101

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และการเรียนรู้

GES0102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต