เอกลักษณ์, อัตลักษณ์


อัตลักษณ์ (Identity)

คล่องแคล่ว ทันสมัย กำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

จัดการการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

วัฒนธรรม (Orgenizational Culture)

ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก

ค่านิยมหลัก (Core Values)

การใช้นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้