ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ภารกิจหลัก (Key result area)

เสาหลัก (Pillar)

ยุทธศาสตร์ สำนัก (Office of Strategic Thrusts)

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (University of Strategic Thrusts)