เว็บไซต์รายวิชา นักศึกษานานาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


หลักสูตรนานาชาติ


GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEN0205

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

GEN0207

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0307

มหัศจรรย์แห่งความคิด

GEN0309

ชีวิตดิจิทัล