เว็บไซต์รายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต

GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEN0107

ความเป็นพลเมืองดี

กลุ่มวิชาภาษา


GEN0201

การใช้ภาษาไทย

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0217

ภาษาเกาหลี


GEL0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

GEL0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

GEL0203

ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

GEN0306

สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่