จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 
ประจำเดือนสิงหาคม 2562

>> จีอีสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป

>> จีอีสวนสุนันทาร้อยดวงใจถวายพระพร
>> จีอีสวนสุนันทาจัดประชุมการการศึกษาทั่วไปฯ ประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
>> บทบรรณาธิการ
>> จีอีสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
>> จีอีสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

>> จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2562
>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
>> จีอีสวนสุนันทา เติมพลังใจสร้างความสดใสให้เยาวชน
>> จีอีสวนสุนันทา นำร่องโครงการรายวิชาออนไลน์แบบเปิด (MOOC)
>> การรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2562


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 
ประจำเดือนเมษายน 2562

>> จีอีสวนสุนันทา จัดอบรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสอน สำหรับผู้บริหารรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
>> บุคลากร จีอีสวนสุนันทา ไม่หยุดพัฒนาพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์
>> แนะนำห้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สวนสุนันทา
>> ภาษาไทยเรียนแล้วสนุก สุขกับการแต่งบทกวี
>> บทบรรณาธิการ
>> บุคลากร จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ"
>> "จีอีสวนสุนันทา" จัดประชุมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
>> เรียนแล้วสนุก สุขกับการ Speak English

>> สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการโครงการงานประชุมวิชาการ ปี พ.ศ.2562
>> "จีอีสวนสุนันทา" จัดประชุมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ประจำปีการศึกษา 2562
>> วีดีโอแนะนำช่องทางการใช้บริการต่างๆ สำหรับการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
>> 8 วิธีดูแลสุขภาพรับหน้าฝน
ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
ประจำเดือนเมษายน 2562

>> ครูพิจิตร แห่อบรมกับ GE มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

>> GEมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการเสวนาในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
>> การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ
>> พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งให้พรแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากร
>> การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน (Summer)
>> ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) และบุคลากร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
>>บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักสูตรดับเพลิงชั้นต้น)
>> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนทิศทางกลยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562

>> คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก GE เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและประชุมหารือในประเด็นเรื่องสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
>> GE on Tour พบวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
>> GE on Tour พบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
ประจำเดือนธันวาคม 2561

>> กิจกรรมสวนสุนันทาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในราชกาลที่ 9

>> จีอีสวนสุนันทา นำนวัตกรรมร่วมสมัยจัดสอบกลางภาคด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
>> สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ 12
>> บทบรรณาธิการ
>> นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561
>> จีอีจัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562
>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ร่วมกับ ผู่สื่อข่าวกีฬาจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร
>> โรงเรียนเทศบาลวัดแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

>> สวนสุนันทา ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา - วันพ่อ
>> จีอีสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
>> สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

>> โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและวิพากษ์ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปีการศึกษา 2561

>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
>> รายบวิชาศึกษาทั่วไปฯ และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
>> มีอะไรบ้าง?...ในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต(Tablet)
>> แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนสุนันทา
>> จีอีสวนสุนันทา สร้างความเป็นอัตลักษณ์พร้อมเป็นแม่แบบที่ดีของรายวิชาศึกษาทั่วไป
>> จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

>> จีอีสวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่การเป็นแม่แบบที่ดี ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
>> จีอีสวนสุนันทา ติวเข้มอาจารย์ผู้สอน แนะเทคนิคการออกแบบข้อสอบ การวัดและการประเมินผล

ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

>> การประชุมคณกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 2/2561

>> การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2561
>> จุดมุ่งหมายของวิชาการศึกษาทั่วไป "การสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ"
>> ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561
>> จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
>> จีอีระดมสมองขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มภาษา)
>> ประชุมรับทราบการปิดตรวจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
>> ตำนานหลอน สวนสุนันทา ที่ชวนให้ชนหัวลุก

>> จีอีระดมสมองปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
>> แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็ปเล็ต)
>> เปิการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

>> โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

>> โครงการการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1
>> พัฒนาการ เพิ่มเพียรการสอน ผ่านสื่อไอที ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักศึกษายุค 4.0
>> ตำนานหลอน สวนสุนันทา ที่ชวนให้ขนหัวลุก
>> โครงการอบรมเทคนิคการให้บริการที่ดี (การพูดและการให้บริการ)
>> อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
>>  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
>> "อีสวนสุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน "เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี"

>> "จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK
จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
ประจำเดือนมีนาคม 2561

>> อย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย

>> โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE
>> เข้าร่วมการประชุมและรับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560
>> กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560
>> ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก BEIJINE WUZI UNIVERSITY
>> สวนสุนันทายกทัพถกยุทธศาสตร์พร้อมสู่ SSRU 4.0
>> GE SSRU Application ความสะดวก สบาย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ลงตัว
>> มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK