รายงานประจำปี


  รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560

>> สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2560  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและทิศทางการดําเนินงาน คณะ ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารงาน ผลการดําเนินงานดำนแผนงานและประกันคุณภาพ การจัดการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร ผลการดําเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
อ่านในรูปแบบ E-BOOK
  รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559

>> สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2560  ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ แนะนําผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิชาศึกษาทั่วไปฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
อ่านในรูปแบบ E-BOOK