ผู้บริหารและบุคลากร


อาจารย์ ดร.มาธุสร  แข็งขัน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย พินธุมา

รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย


นายเปรม  ธนไตรภพ

หัวหน้าสำนักงาน


นายนราศักดิ์  ภูนาพลอย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุลาลัย  เคนสวนมอญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจันทร์ที  อัตพุฒ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจิตรกันยา  ปิมปา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายเดชา นิติกุล

พนักงานขับรถ