ผู้บริหารและบุคลากร


อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


นายเปรม  ธนไตรภพ

หัวหน้าสำนักงาน


นายนราศักดิ์  ภูนาพลอย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุลาลัย  เคนสวนมอญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจันทร์ที  อัตพุฒ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางจิตรกันยา  ปิมปา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายเดชา นิติกุล

พนักงานขับรถ

นางสาวกฤษณา  อารีย์

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ

         นายนิธิกิตติ์ รัตนจำรัสรัตน์        

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสายสุนีย์  แสงเผือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาธิยา  ภูนาพลอย

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวรัชนีวรรณ  พันธ์บัว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริกร  อยู่ยง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปพิชญา  ศิลปักษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาววิมลวรรณ  นาคะสันต์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุพัฒตรา  ซัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


                   นายไพฑูรย์ เจริญภักตร์                      นักวิชาการศึกษา

                 นายพรรษวุฒิ   ชีระภากร                   นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุรีพร พวงทอง

เจ้าหน้าที่วิจัย  

นายสุรเดช  อะสิพงษ์

นักวิชาการศึกษา

                 นางสาวกัณตรา เลิศไกรลาศ                   นักวิชาการศึกษา

                 นางสาวจิตลัดดา วรรณวงศ์                     นักวิชาการศึกษา  

                     นางสาวณัฏฐิญา นุชนาง                     นักวิชาการศึกษา

นายรัตนกูล กองผา

                               นักวิชาการศึกษา                                                                       


นางสาวอลิสา พจนารถ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร   

นักวิชาการศึกษา


นางสาวภัททิยา  ตรัยที่พึ่ง

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

นายสุภาส  อมรฉันทนากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวราวุธ ชื่นครุฑ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทศพล ปิมปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ ท่อนคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์