ผู้บริหารและบุคลากร


อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


นายเปรม  ธนไตรภพ

หัวหน้าสำนักงาน


นายนราศักดิ์  ภูนาพลอย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุลาลัย  เคนสวนมอญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจันทร์ที  อัตพุฒ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายภริศกร   คืนคง

นักวิชาการศึกษา

นางจิตรกันยา  ปิมปา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤษณา  อารีย์

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ

นางสาวณัฐวลัญช์  วังนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤติกา  ระย้าแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสายสุนีย์  แสงเผือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาธิยา  ภูนาพลอย

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวรัชนีวรรณ  พันธ์บัว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริกร  อยู่ยง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปพิชญา  ศิลปักษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาววิมลวรรณ  นาคะสันต์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุพัฒตรา  ซัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศศินันท์  ประจงใจ

นักวิชาการศึกษา

นายพรรษวุฒิ   ชีระภากร

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุรีพร พวงทอง

เจ้าหน้าที่วิจัยนางสาวกัณตรา เลิศไกรลาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตลัดดา วรรณวงศ์

นักวิชาการพัสดุ


นายไพฑูรย์ เจริญภักตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวราวุธ ชื่นครุฑ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายรัตนกูล กองผา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัททิยา  ตรัยที่พึ่ง

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

นายสุภาส  อมรฉันทนากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายทศพล ปิมปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ ท่อนคำ

นักวิชาการศึกษา