ผลการค้นหา : GEสวนนัน

ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 1 /2564
ชาววังสวนสุนันทาสังคมไทยในบริบทโลกความเป็นพลเมืองดีศาสตร์แห่งราชันย์ อยู่เป็นวิทยา การใช้ภ ...
2021-07-17 12:01:48
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการ ...
2021-07-29 08:24:46
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐม
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประช ...
2021-07-29 08:24:46
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีกา ...
2021-07-29 08:24:46
GE สัญจร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
GE สัญจร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษ ...
2021-07-29 08:24:46
ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1.สื่อการเรียน ...
2021-07-29 08:24:46
GE สัญจร คณะครุศาสตร์
GE สัญจร คณะครุศาสตร์วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 10.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประชุม ...
2021-07-29 08:24:46
GE สัญจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
GE สัญจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2021-07-29 08:24:46
GE สัญจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GE สัญจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 14.30 น. สำนักวิชาการศึกษ ...
2021-07-29 08:24:46