เว็บไซต์รายวิชารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


การใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา :การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศและการนำเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย และการเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน                                

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาไทยเชิงวิชาการ

คำอธิบายรายวิชา :ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพื่อนำเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์...

สุนทรียภาพกับชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านความงามและด้านอื่น ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการดำรงอยู่เพื่อการสร้างสรรค์

เข้าสู่เว็บไซต์...

สังคมไทยในบริบทโลก

คำอธิบายรายวิชา : แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองของไทยความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเข้าสู่เว็บไซต์...

ความเป็นพลเมือง

คำอธิบายรายวิชา :ความสำคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความเป็นพลเมือง ที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์...

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา :หลักการ ความสำคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต


เข้าสู่เว็บไซต์...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต
เข้าสู่เว็บไซต์...

ชีวิตและสุขภาพ

คำอธิบายรายวิชา :การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู  ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจำวันได้

เข้าสู่เว็บไซต์...

ชาววังสวนสุนันทา

คำอธิบายรายวิชา : ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา ของประชาคมโลก  การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์...

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต

คำอธิบายรายวิชา : ความสำคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิด และกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อส้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต


เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา : ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนำตนเอง และการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาจีน

คำอธิบายรายวิชา : การใช้ภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมเข้าสู่เว็บไซต์...

ชีวิตกับดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา :ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อการเปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อกำเนิดสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมืออัฉริยะ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภคผ่านเครื่องมือสื่อสาร กฎหมาย การทำธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ การดำรงชีวิตและการปรับตัวของมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย

เข้าสู่เว็บไซต์...

ชีวิตเลิกอ้วน

คำอธิบายรายวิชา :ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการควบคุมน้ำหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การกำหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหาร สำหรับการลดน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

เข้าสู่เว็บไซต์...