แนวคิดและทิศทาง

ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยง เครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน
นโยบายด้านการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานประจำปีในด้านต่างๆต่อไปนี้

นโยบายด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

นโยบายด้านการจัดการศึกษา
1. เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยนวัตกรรมหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน และชุมชน
2. เน้นระบบเครือข่าย และหุ้นส่วนการศึกษา ตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
3. เชื่อมโยงและบูรณาการการศึกษาเข้ากับการให้บริการทางวิชาการ และกิจการพัฒนานักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน
4. เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะพึงประสงค์

นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯที่มุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นผู้นำด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยนวัตกรรมหลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน และชุมชน
2. เน้นระบบเครือข่าย และหุ้นส่วนการศึกษา ตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
3. เชื่อมโยงและบูรณาการการศึกษาเข้ากับการให้บริการทางวิชาการ และกิจการพัฒนานักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน
4. เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะพึงประสงค์

นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ

นโยบายด้านการจัดหารายได้
       บริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา คือมีการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการของสำนัก เพื่อเป็นรายได้ที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างอิสระ และมีความสำคัญยิ่งในการผลักดันให้มีการดำเนินการตามนโยบายและบริหารงานตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัยฯ

นโยบายด้านการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและจริยธรรม อนุรักษ์ประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมในวาระสาคัญประจำปี
2. บูรณาการทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจการนักศึกษาและการบริการทางวิชาการ
3. บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

นโยบายด้านการบริการวิชาการ
       เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยโครงการบริการวิชาการและการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการใช้งานจริงอย่างกว้างขวาง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักฯ และนำผลที่ได้จากงานบริการวิชาการมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อการพัฒนางานที่ยั่งยืน

นโยบายด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
       สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นสรรสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่องค์กรชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มุ่งมั่นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ
3. สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของสำนัก
4. จัดให้มีการทบทวนขอบเขตสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมถึงพัฒนาแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
5. เผยแพร่และสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและสาธารณชน

นโยบายด้านการวิจัย
       พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในรูปแบบสื่อการเรียนการสอน ระบบการจัดการการเรียนการสอนและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน

นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
       พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งที่เป็นสื่อการเรียนรู้และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีค่านิยมคุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพื่อความก้าวหน้าของสำนักฯ โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นอย่างเหมาะสม และกำหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง