หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น" ปี61
"มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น" ปี61

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:01:47

"มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น" ปี61

         วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่ในการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ประจำปี2561 ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลงเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การกระตุ้นผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ได้มอบหมายให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมกับโรงเรียนในโครงการดังกล่าวขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนบ้านห้วงปลําไหล โรงเรียนวัดบ้านตาล โรงเรียนบ้านวังพร้าว โรงเรียนบ้านหนองตะแบก โรงเรียนบ้านหนองคล้า โรงเรียนวัดบ้านบึงนํารําง โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ โรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง โรงเรียนบ้านไดลึก โรงเรียนบ้านทุ่งทองโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง โรงเรียนบ้านศรีศรัทธา โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ โรงเรียนบ้ายบึงทับจั่น โรงเรียนบ้านบึงลี และโรงเรียนบ้านแหลมรังเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ได้จริงตามบริบทของโรงเรียนทางวัฒนธรรมทองถิ่น เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน และให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร