หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เปิดลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:36:25

           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย)

*วันที่ 5 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2561*
ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61” ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

*วันที่ 2 – 7 กรกฏาคม 2561*
รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามวัน เวลา ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ
- รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
- รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่รับ อาคาร 38 ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)
-----------------------------------------------------------------------
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต
1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
2. บัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
5. กรณีมอบบุคลอื่นรับแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

***ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดให้บริการนักศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265-70 ต่อ 102-106, 201-207, 301-305 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ge-tablet.ssru.ac.th

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)