หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 10:36:34

           วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับการต้อนรับจาก อาจารย์สุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ความพร้อมด้านห้องเรียน ด้านระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมทุกๆด้านที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)