หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2561)
วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:52:37

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2561) โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักฯ ประชุมร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีข้อหารือแนวทาการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ และได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชามาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย