หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังในตัวตน พลังในกีฬา”
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลังในตัวตน พลังในกีฬา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:37:38

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ พลังในตัวตน พลังในกีฬา ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 1721

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)