หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารขับเคลื่อนจีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวทั้งมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารขับเคลื่อนจีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวทั้งมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 12:12:52

           ช่วงเช้า วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในที่ประชุมถกแถลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองบริการศึกษาและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้ดำเนินการเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34 ชั้น2

 

    
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th