หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน !! แจ้งเลื่อนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (TABLET) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน !! แจ้งเลื่อนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (TABLET) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 13:21:42

จากเดิมวันที่ 2 - 7 กรกฏาคม 2561
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา อาคาร 38 ชั้น 3 (โดยลงทะเบียนรับได้ใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ (www.ge-tablet.ssru.ac.th )
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต
1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
2. บัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
5. กรณีมอบบุคลอื่นรับแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th (ขออภัยในกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง)

 

    


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th