หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 (Summer) ได้แล้วที่นี่!!
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 (Summer) ได้แล้วที่นี่!!

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:41:18

โหลดเก็บไว้ได้เลย==> นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560 (Summer) ได้แล้วที่นี่!! #GeneralEducation #สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน#summerGE#การเปิดเรียนภาคฤดูร้อนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1101-GEL0101

รายวิชา GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1102-GEL0102  

รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1103-GEL0103

รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL2201-GEL0201

รายวิชา GEL2203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ภาษาลาว) 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL2203-GEL0203


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1101-GEH0101

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1102-GEH0102

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2201-GEH0201

รายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2202-GEH0202

รายวิชา GEH2204 ความเป็นพลเมือง 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2204-GEH0204

รายวิชา GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2205-GEH0205


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1101-GES0101

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1102-GES0102

รายวิชา GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2203-GES0203

รายวิชา GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2205-GES0205

รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 

         ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2206-GES0206


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)