หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:11:31

        คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมโดย ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th